PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W – Chirurgia Neurologia Bicommed

Administratorem Państwa danych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktykia Lekarska-Chirurgia Neurologia
Bicommed z siedzibą w 75-523 Koszalin,Ul:Piłsudskiego 73/2, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6691052444, REGON: 330352054. W sprawach związanych z
przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:
kontakt@bicommed.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji
na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 75-523
Koszalin,Ul:Piłsudskiego 73/2.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Idres Gardi- Tel. Kom. +48 500834049

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miał Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Chirurgia
Neurologia Bicommed oraz upoważnieni przez niego pracownicy. Dane będą ujawnione w celu wykonania usług
medycznych/świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów i udostępniających nam systemy teleinformatyczne,
stosowane przy realizacji usług.
1. Cele przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych osobowych pacjentów przez Indywidualna Specjalistyczna Praktykia Lekarska-
Chirurgia Neurologia Bicommed z siedzibą w 75-523 Koszalin,Ul:Piłsudskiego 73/2 jest świadczenie

usług medycznych, rejestracja, wyrejestrowanie, udzielanie informacji oraz wykonanie ciążących na nas
obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych, udzielanie
odpowiedzi na reklamacje oraz po uzyskaniu odrębnej, odwołalnej zgody w celu kontaktu telefonicznego,
mailowego i listownego związanej z uzgadnianiem terminów i zakresów świadczonych usług.
Termin przechowywania danych:
Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane do momentu zaprzestania świadczenia usług medycznych/
świadczeń zdrowotnych przez Indywidualna Specjalistyczna Praktykia Lekarska-Chirurgia Neurologia Bicommed
z siedzibą w 75-523 Koszalin,Ul:Piłsudskiego 73/2 chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dłuższego
przetwarzania. Dane przekazane i przetwarzane na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie będą
przetwarzane do czasu odwołania takiej zgody, chyba, że na podstawie przepisów odrębnych prawa powszechnie
obowiązującego wymagane będzie ich dalsze przechowywanie.
Prawo dostępu do danych:
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Indywidualna Specjalistyczna Praktykia Lekarska-Chirurgia

Neurologia Bicommed z siedzibą w 75-523 Koszalin,Ul:Piłsudskiego 73/2 przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
danych do innego administratora lub Państwa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również
prawo do usunięcia danych, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem przepisów
prawa. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wycofania w dowolnym momencie odrębnie
wyrażonej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało niezwłocznym zaprzestaniem
przetwarzania danych we wskazanym celu, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego
przetwarzania.
Brak obowiązku podania danych.
Mając na względzie obecnie obowiązujące przepisy prawa, podanie przez osoby chcące uzyskać świadczenia
zdrowotne danych osobowych jest warunkiem niezbędnym udzielenia usługi medycznej/świadczenia zdrowotnego
przez Indywidualna Specjalistyczna Praktykia Lekarska-Chirurgia Neurologia Bicommed z siedzibą w 75-523
Koszalin,Ul:Piłsudskiego 73/2.
W przypadku przetwarzania danych w innych celach niż świadczenie usług medycznych i udzielanie świadczeń
zdrowotnych, tj. kontaktu telefonicznego, e-mailowego, SMS, listownego związanego z uzgadnianiem terminów i
zakresów świadczonych usług medycznych i świadczeń zdrowotnych podanie danych jest dobrowolne, zaś
przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie odrębnej, odwołalnej i dobrowolnej zgody osoby,
której dane dotyczą.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej są przez nas przetwarzane i przechowywane w
sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.